تلفن: ۸-۶۷۶ ۵۱۱ ۸۸ (۰۲۱) پست الکترونیکی: info@aom.co.ir

energi2.png
 
 user-silhouette.png  
سمت: معاون انرژی
تحصیلات: دکتری
سابقه اجرایی: 35 سال
ایمیل:   _
تلفن: 9-88535065
داخلی: 304

 
رزومه: دریافت
salimi.png  علی اصغر سلیمی
 
سمت: جانشین معاونت انرژی
تحصیلات: لیسانس
سابقه اجرایی: 35 سال
ایمیل:
Salimi@aom.co.ir

تلفن: 9-88535065
داخلی: 308

رزومه: دریافت