تلفن: ۸-۶۷۶ ۵۱۱ ۸۸ (۰۲۱) پست الکترونیکی: info@aom.co.ir
    

 

Picture1.jpg
 
 
محمد-میرزايی.jpg دکتر محمد میرزائی
طراح ارشد و معاون عمران شرکت اندیشه و عمران محیط
تحصیلات: دکتری معماری
سابقه تدریس :28 سال( استاد دانشگاه)
سابقه اجرایی :36 سال( طراحی و مدیریت ساخت)
ایمیل: mirzaie@aom.co.ir
تلفن: 9-88535065
داخلی: 203


مصاحبه 1
مصاحبه 2
دکتر-صفا-پیمان.jpg   دکتر صفا پیمان
مدیر بخش مطالعات و طراح ارشد سازه
تحصیلات: دکتری سازه
سابقه تدریس :24سال( استاد دانشگاه)
سابقه اجرایی: 20 سال
ایمیل: peyman@aom.co.ir
تلفن: 9-88535065
داخلی: 208


رزومه

 
محمد-جهانگیری.jpg مهندس محمد جهانگیری
مدیر بخش اجرا و سرپرست پروژه ها
تحصیلات: کارشناسی ساخت معماری از امریکا
سابقه اجرایی: 36 سال
ایمیل: peyman@aom.co.ir
تلفن: 9-88535065
داخلی: 208


رزومه
مهندس-محمدرضا-طیبی.jpg مهندس رضا محمدرضا طیبی
کارشناس ارشد بخش سازه و مدیر فنی پروژه
تحصیلات:کارشناس ارشد عمران – سازه
سابقه اجرایی: 9 سال
ایمیل: tayebi@aom.co.ir
تلفن: 9-88535065
داخلی: 20
4

رزومه
مهندس-مهدی-برزگر-لایق.jpg مهندس مهدی برزگر لایق
کارشناس ارشد بخش معماری
تحصیلات: کارشناسی ارشد معماری
سابقه تدریس: 2 سال
سابقه اجرایی: 5 سال
ایمیل: barzegar@aom.co.ir
تلفن: 9-88535065
داخلی: 211


رزومه
مهندس-علی-نقدی-سپهوند.jpg مهندس علی نقدی سپهوند
سرپرست اجرایی پروژه
تحصیلات: کارشناسی ارشدعمران – هیدرولیک
سابقه اجرایی: 7 سال
ایمیل: naqdi@aom.co.ir
تلفن: 9-88535065
داخلی: 201


رزومه
 

مهندس پیمان زارعی فرشی
کارشناس دفتر مدیریت پروژه و امور برنامه ریزی
تحصیلات: کارشناسی معماری
سابقه اجرایی: 2 سال
ایمیل: zareie@aom.co.ir
تلفن: 9-88535065

داخلی: 208

رزومه
 
دکتر محمد رضا عطایی همدانی
مدیر بخش محوطه سازی (لند اسکیپ)
تحصیلات: دکتری معماری
سابقه تدریس:4 سال
سابقه اجرایی: 4 سال
ایمیل: moh.ataeihamedani.arc@gmail.com
تلفن: 9-88535065

داخلی: 211

رزومه