تلفن: ۸-۶۷۶ ۵۱۱ ۸۸ (۰۲۱) پست الکترونیکی: info@aom.co.ir
Picture2.png  

 
       
         
1r.png   محمد میرزائی
 
سمت: معاون عمران                                   
تحصیلات: دکتری معماری
سابقه تدریس :27 سال( استاد دانشگاه)
سابقه اجرایی : 35 سال( طراحی و مدیریت ساخت)

ایمیل:
mirzaei@aom.co.ir
تلفن: 9-88535065
داخلی: 203

peyman-(1).jpg  
                               صفا پیمان
 
سمت: مدیر بخش مطالعات و طراح ارشد سازه
تحصیلات: دکتری سازه
سابقه تدریس :20سال( استاد دانشگاه)

سابقه اجرایی: 25 سال
ایمیل:
SPEYMAN@IHU.AC.IR
تلفن: 9-88535065
داخلی: 201                                                        
jaha-hgiri.jpg   محمد جهانگیری
سمت: مدیر بخش اجرا و سرپرست پروژه ها
تحصیلات: کارشناسی معماری
سابقه اجرایی: 35 سال
ایمیل:

تلفن: 9-88535065
داخلی: 202
رضا-محمد-رضا-طیبی.jpg
     رضا محمدرضای طیبی
سمت: کارشناس ارشد بخش سازه و مدیر فنی پروژه ها
تحصیلات:کارشناس ارشد عمران - سازه
سابقه اجرایی: 8 سال
ایمیل:
tayebi@aom.co.ir
تلفن: 9-88535065
داخلی: 204               
علی-نقدی-سپهوند2.jpg   علی نقدی سپهوند
سمت:  کارشناس ارشد بخش ساخت و  اجرا و
ناظر روش های اجرایی

تحصیلات: کارشناسی ارشد عمران - هیدرولیک
سابقه اجرایی: 6 سال
ایمیل:
naghdi@aom.co.ir
تلفن: 9-88535065
داخلی: 211
مهدی-برزگر.jpg مهدی برزگرلایق
سمت:  کارشناس ارشد بخش معماری
تحصیلات: کارشناسی ارشد معماری
سابقه تدریس: 2 سال
سابقه اجرایی: 4 سال

ایمیل: مهدی برزیگرلایق
barzegar@aom.co.ir
تلفن: 9-88535065
داخلی: 208
دکتر همدانی2.jpg  
محمد رضا عطایی همدانی
سمت:  مدیر بخش سایت و محوطه سازی(لند اسکیپ)
تحصیلات: دکتری معماری
سابقه اجرایی:7 سال
ایمیل: moh.ataeihamedani.art@gmail.com
تلفن: 7209802-0912
88535065

 
     
 چارت سازمانی معاونت عمران