بیانیه ارزش‌ها

ارزش‌ها، زیر بنای فرهنگ هر سازمانی را تشکیل می‌دهند. در همین راستا ما در شرکت اندیشه و عمران محیط به ارزش‌های زیر معتقدیم:

ارزش‌های بنیادی:

 1. ارجحیت منافع ملی بر منافع سازمانی
 2. درستکاری و صداقت
 3. وفاداری نسبت به شرکت و رعایت نظم وانضباط
 4. مسئولیت‌پذیری
 5. امانت‌داری
 6. توجه به کیفیت محصولات و خدمات
 7. مأموریت‌محوری
 8. دانش‌محوری و پژوهش‌محوری
 9. حفظ حقوق و کرامت انسانی
 10. حفظ روحیه کار بسیجی در عرصه کار و تلاش

ارزش‌های کارکردی:

 1. رضایت‌مندی ذینفعان و مشتری مداری مبتنی بر ارزش‌های مادی و معنوی
 2. توجه به سرمایه انسانی
 3. صرفه جویی و جلوگیری از اسراف
 4. طراوت و شور و نشاط سازمانی
 5. نوآوری و خلاقیت
 6. یادگیری، ارتقاء و بهبود مستمر فرآیندها
 7. شفافیت در گردش اطلاعات و انتشار گزارشات
 8. همکاری، تعاون، مشارکت و کار گروهی
 9. عملکرد ممتاز در تمامی فعالیت‌ها